prae·mo[1]

  1. strike down
  2. to press down

Phrases with the word praemo


Synonyms for praemo

  • deprimodepress, low, to press down
  • premooverwhelm, press down, squeeze, stifle, strike down, to press down, to squeeze, to weigh down
  • pressipress down, strike down, to squeeze
  • pressumpress down, strike down, to squeeze

Similar to praemo