tre·pi·do[1]

  1. to tremble

Synonyms for trepido

  • contremiscobe afraid of, quake, shake, to tremble
  • contremoshake, to tremble
  • tremoshake, shudder, to tremble

Similar to trepido