the·ma·tis[1]

  1. theme

Synonyms for thematis

  • lemmaepigram, theme, title
  • themasubject, theme, topic

Similar to thematis