sur·ri·de·o[1]

  1. to smile

Synonyms for surrideo

Similar to surrideo