su·per·mit·to[1]

  1. to pour upon

Similar to supermitto