stu·por[1]

  1. astonishment

Phrases with the word stupor


Synonyms for stupor

  • admiratioadmiration, astonishment, surprise, wonder

Similar to stupor