si·li·go[1]

  1. wheat
  2. wheat flour

Synonyms for siligo

Similar to siligo