si·li·gi·nis[1]

  1. wheat
  2. wheat flour

Synonyms for siliginis

Similar to siliginis