sa·ri·us[1]

  1. opponent
  2. opposite

Synonyms for sarius

Similar to sarius