sa·cri·le·gus[1]

  1. impious
  2. sacrilegious

Synonyms for sacrilegus

  • nefariusexecrable, impious
  • profanuscommon, impious, not sacred, ordinary, uninitiated, wicked

Similar to sacrilegus