rui·no·sus[1]

  1. falling down
  2. going to ruin

Similar to ruinosus