pro·tho·plas·tus[1]

  1. the first man

Similar to prothoplastus