pros·pec·tus[1]

  1. prospect

Similar to prospectus