pros·crip·ti·o·nes[1]

  1. tisements

Similar to proscriptiones