pros·crip·ti·o[1]

  1. tisement

Similar to proscriptio