pro·di·tus[1]

  1. treachery

Synonyms for proditus

  • dolusa trap, deceit, fraud, guile, treachery
  • perfidiafaithlessness, treachery

Similar to proditus