prae·mit·to[1]

  1. dispatch
  2. send in ce
  3. to send forward

Synonyms for praemitto

  • misidispatch, to send
  • missumdispatch, to send
  • mittodispatch, to send

Similar to praemitto