o·ryx[1]

  1. gazelle
  2. wild goat

Synonyms for oryx

  • origisgazelle, wild goat

Similar to oryx