ne·o[1]

  1. interweave
  2. to spin

Similar to neo