lu·go[1]

  1. mourn

Synonyms for lugo

  • planctumbeat, bewail, mourn, to strike
  • plangobeat, bewail, mourn, to beat ones breast, to strike
  • planxibeat, bewail, mourn, to strike

Similar to lugo