lau·da·vi[1]

  1. praise

Synonyms for laudavi

  • boarenarrate, praise, sing, to cry out
  • boonarrate, praise, sing, to cry out
  • laudapraise
  • laudarepraise
  • laudatiocommendation, praise
  • laudatumpraise
  • laudocite, commend, extoll, mention, name, praise, quote, to praise
  • lausfame, glory, praise

Similar to laudavi