lac·teus[1]

  1. milk
  2. milky
  3. of milk

Synonyms for lacteus

Similar to lacteus