floreat etona

may Eton flourish

Notes

Motto of Eton College