fer·ra·ri·us[1]

  1. a blacksmith
  2. iron mines
  3. of iron

Similar to ferrarius