dif·fi·ni·o[1]

  1. to terminate

Similar to diffinio