Praga totius Bohemiae domina

Prague, the mistress of the whole of Bohemia

Notes

Former motto of Praha.

Words